PRESSITEADE: 1.03.2017 – Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus MTÜ

Koostööseminar Tartus: mitteõppivate ja -töötavate noortega tegelemiseks otsitakse veelgi paremaid lahendusi.

Täna kohtuvad Tartus 100 spetsialisti üle Eesti, et luua ühisteadmine asutustele, kes töötavad igapäevaselt noortega, kes ei õpi ega tööta. Toimub Noorte Tugila, Eesti Töötukassa ja Rajaleidja võrgustike koostööseminar, mille eesmärk on mõista igaühe rolli eripärasid.

Eesmärk ühise inforuumi loomine

Tugimeetme Noorte Tugila noorsootöö spetsialisti Kerli Kõivu sõnul on koostööseminari tegevuste käigus on spetsialistidel võimalus üksteise töödest ja tegemistest rohkem teada saada, luua ühine inforuum. “Erinevate partnerite omavaheline positiivne sünergia on noorte elu edukate lahenduste võti. Toimiva koostöö alustalad on vastastikune usaldus ja läbipaistvus. Ühisseminar on tee selleni jõudmisel,” rõhutas Kerli Kõiv.

Kolleegilt kolleegile toimuvate arutelude käigus läbi näidisjuhtumite lahendamise astutakse ühiselt edasi, et noorte toetamine oleks igas Eesti nurgas veelgi efektiivsem.

Sajad noored on saanud vajalikku abi

Seminaril saadakse ülevaade NEET-noorte portfooliost läbi Noortekeskuste Logiraamatu statistiliste andmete raporti tutvustuse. Tugimeetme Noorte Tugila juhi Heidi Paaborti sõnul kinnitab raport, et Noorte Tugila üks suur väärtus on vähese haridusega noorteni jõudmises. “Noorte jõustamine noorsootöö tegevuste kaudu on olnud edukas. Sajad lõpetamata haridusega noored on leidnud taas enesekindluse ja liikunud kas tagasi haridusse või püüavad iseseisvust saavutada tööturule sisenedes,” toonitas Heidi Paabort.

Noorte Tugila on osa Euroopa poolt algatatud Eesti Noortegarantii riiklikust tegevuskavast, mille eesmärgiks on töö kaotanud või koolist lahkunud noortele võimalikult kiire naasmine ühiskonnaellu. Eestis toimib programm 137 omavalitsuses. Noortekeskuste Noorte Tugila programmi tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“
raames. Noorte Tugila programmi viib ellu Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus.

Info: Heidi Paabort, heidi.paabort@ank.ee, 5809 1010

Eesti ANK tegutseb noorte ja noorsootöö huvides alates 2001. aastast.