Noorte Tugila tegevuskava – 15-26 aastatele õppimise või tööga hõivamata noortele

Noorte Tugila programmEesti Avatud Noortekeskuste Ühendus (Eesti ANK) tegutseb Eesti noorte heaolu nimel alates 2001. aastast. Aastateks 2015-2018 koostasime Noorte Tugila tegevuskava, mis võimaldab neil aastatel toetada umbes 8800 õppimise või töötamisega hõivamata noort vanuses 15-26.

Noorte Tugila on osa Euroopa Liidu poolt algatatud Eesti Noortegarantii riiklikust tegevuskavast, mille eesmärgiks on nt töö kaotanud või koolist lahkunud noortele võimalikult kiire naasmine ühiskonnaellu.

Noortegarantiiga on seotud veel Eesti Töötukassa kaudu pakutav teenus „Minu esimene töökoht“ , Eesti Noorsootöö Keskus ja Eesti Mittetulundusühenduste ja Sihtasutuste Liidu kogukonnapraktika.

Noorte Tugilad asuvad üle kogu Eesti. Riik jaotub piirkondadeks, millest iga alla koonduvad mitu kohalikku omavalitsust. Hetkel on programmiga ühinenud pea 50 noortekeskust, kellest igaüks suudab tegutseda kuus kuni 30 noorega. Jälgime, et igas Tugilas saaks nõu ja abi vähemalt 53-70 noort aastas. Probleemsematele piirkondadele pakume mahukamat tuge.

Noorte Tugila noorsootöötajad toetavad noori, aidates neil oma soovides selgusele jõuda. Lisaks kogemuste saamisele noorsootöö kaudu aitavad Tugilad noortel luua kontakte haridusasutuste, organisatsioonide ja tööandjatega. Noorsootöötaja on osa noore haridustee jätkamist või tööturule sisenemist soosivast võrgustikust. Iga noor osaleb programmis oma vajadustele vastavalt kuni pool aastat. Osalusaja lõppemisel hoitakse noorega kontakti veel vähemalt kuue kuu jooksul.

Kogu programm dokumenteeritakse Noortekeskuste Logiraamatus, mis annab hea ülevaate noore väljakutsest sisenemisel tööellu.

Toe rahaline maht suureneb aastate lõikes, olles kokku 3,1 miljonit eurot. Noortekeskuste Noorte Tugila programmi tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames.

Lisainfo:
Programmijuht Heidi Paabort, heidi.paabort@ank.ee, tel. 58091010
Sisuline juht Kerli Kõiv, kerli.koiv@ank.ee, tel. 5558 3134
Tehniline assistent, Logiraamatu juht Ivika Uslov, ivika.uslov@ank.ee, tel. 5808 4101